HÄLSOPROFILER

Vi kan erbjuda ett omfattande utbud av olika hälsoprofiler för att kartlägga individ-, grupp- och organisationshälsa.

Innehållet är framtaget efter våra samlade erfarenheter av hälsoprofilupplägg samt senaste forskningen på vad som är mest kostnadseffektiv hälsosatsning för företag. Vårt upplägg bygger på mätning och uppföljning. Detta ger den anställde insikt om sin hälsa, motivation att förändra och engagemang att fortsätta.

Den ledande metoden för att motivera till bättre livsstil enligt Stråkenhus.

En tvärvetenskaplig och väl utprövad metod som används för kartläggning av hälsostatus samt hjälp till beteendeförändring.

Hälsoprofilen består av frågeformulär avseende livsstilsfrågor. Mätning av längd, vikt, midjeomfång och blodtryck. Cykeltest som mäter syreupptagning, testvärde och konditionsnivå.

Avslutningsvis en grafisk presentation av resultatet och ett samtal med reflektion över möjligheterna att påverka hälsan samt skapa individbaserade mål att arbeta mot.

Hälsoprofilen utförs under tystnadsplikt av licensierad företagssjuksköterska.

Bakom företagssköterskan finns hela Palmer Företagshälsovårds team (läkare, psykoterapeut, naprapat/sjukgymnast mfl.). Om företagsrelaterad ohälsa eller andra problem uppmärksammas under hälsoprocessen kan vi föreslå åtgärder för att förebygga eller rehabilitera dessa. Detta sker i samråd med företaget.

Blodprover: Blodsocker, Blodfetter (LDL, HDL, Tg), Hb

Med möjlighet till ytterligare provtagning t ex PSA, Thyroidea samt komplettera med syntest, hörseltest, lungfunktionstest mm

Med målet i fokus från hälsoprofilen gör den anställde upp en plan i samråd med en personlig tränare. Under 30 min hjälper PT:n till med handfasta råd och tips, gör en tidsplan och sätter delmål. Tillsammans diskuterar vi runt vanliga ursäkter och fallgropar och försöker förebygga dessa. PT:n presenterar även ett supportpaket med tjänster som hjälper den anställde att nå sitt mål. Dessa är tänkt att personens eventuella friskvårdsbidrag ska täcka.

När träffen är över ska den anställde känna att det finns en plan som underlättar resan mot målet.

När alla anställda genomfört hälsoprofilbedömningen (HPB) redovisar Palmer Friskvård tillsammans med företagssköterskan en samlad statistik med rapport. Denna kan t ex ligga till grund för en större friskvårdssatsning på gruppnivå inom företaget.

 • 3-6 månadersuppföljning med coach eller företagssköterska.
  För att hälsoprocessen inte ska ”falla i glömska” så träffar den anställde PT:n eller företagssköterskan igen. Den anställde väljer på att följa upp hälsoplanen som gjordes efter målplaneringen med PT:n, alternativt återkoppla hälsosamtalet som gjordes vid hälsoprofilen med företagssköterskan samt ev mäta blodtrycket och midjemått. Tid: 30 min
 • 6-12 månadersuppföljning
  Personligt möte med företagssköterska eller PT. Den anställde kan välja på att återigen diskutera och följa upp hälsoplanen med PT:n, eller ta nya blodprover eller göra konditionstesten med företagssköterskan. Tid: 40 min
 • Funktionsanalys och screening för yrkesarbetare
  Tillsammans med en personlig tränare går ni igenom en funktionsanalys och screening kopplat till ditt arbetes fysiska krav. Vi längdtestar muskler och letar efter svagheter, eller som vi kallar det – läckor, i rörelseapparaten. När vi har sammanställt analysen sätter din PT ihop ett individuellt stretch- och träningsprogram för att stänga igen ovan nämnda läckor och på så sätt förbättra medarbetarens fysiska förutsättningar för sitt arbete. Finner vi anställda som har smärtor eller inskränkt rörlighet så kan ytterligare behandlingar behövas från en av våra naprapater eller individuell träning under en period.

PASS-profilen Plus – Utveckling av psykosociala värden

Vår företagssköterska är utbildad i att utföra pass-profilen plus. Den används för att kartlägga den psykosociala miljön utifrån områden Privat, Arbete, Stress, Självkänsla och Livsstil.

PASS-profilen är ett enkelt men effektivt mätinstrument för individer, arbetsgrupper och företag.

Resultatet återkopplas i ett enskilt samtal med individen i sekretess. I större grupper återkopplas det även till ledaren och gruppen.

PASS-profilen kan användas för enskilda individer (chefer och medarbetare) samt för lednings- och arbetsgrupper som ska eller redan har påbörjat ett förändrings- och utvecklingsarbete.

PASS-profilen är ett utmärkt instrument i det individuella rehabiliteringsarbetets olika faser.

En välmående personal ger ett produktivt företag. Genom att låta alla på arbetsplatsen genomgå Firstbeats Livsstilsanalys kan ni öka arbetseffekten samt minska förekomsten av sjukfrånvaro och stress. Genom denna kartläggning av balansen mellan stress och återhämtning samt påverkan av den fysiska aktiviteten får varje anställd ett redskap för att förbättra den egna arbetsförmågan och återhämtningen. Genom en gruppanalysering får ni ett resultat på vad som fungerar, både som individer och som organisation, samt vad ni bör satsa på för att uppnå bästa resultat.

Firstbeat Livsstilsanalys är ett redskap för att kunna skapa ett personligt välbefinnande och genom kartläggningen få verktyg för bättre ork i arbetet genom bättre återhämtning.

Livsstilsanalysen består av en avancerad hjärtfrekvensmätning. Den genomförs genom att du fäster ett litet mätinstrument på din kropp som du sedan har på under tre dygn. (Förslagsvis en helgdag och två arbetsdagar.) Mätningen sker både under arbetstid, fritid och på natten. Genom hjärtfrekvensen och dess variabilitet (HRV) kan man sedan tolka olika fysiologiska tillstånd under dessa dygn. Om du även utför en sammanhängande rask promenad på 30 min gör systemet ett automatiskt konditionstest av din syreupptagningsförmåga.

Efter mätningen får du en personlig genomgång som ger dig insikt och förståelse hur just din kropp fungerar fysiologiskt. Testet har visat sig ge en väldigt hög motivationsfaktor att genomföra livsstilsförbättringar.

Firstbeat kan utföras helt fristående men kan även kombineras med fler tjänster.

Funktionsanalys och screening för yrkesarbetare

Finns det krämpor eller skador kopplade ditt yrke? Har dina anställda ont i rygg, nacke eller axlar? Tillsammans med en naprapat/personlig tränare går ni igenom en funktionsanalys och screening kopplat till just ditt arbetes fysiska krav. Vi längdtestar muskler och letar efter svagheter, eller som vi kallar det – läckor, i rörelseapparaten.

När vi har sammanställt analysen sätter din naprapat/PT ihop ett individuellt stretch- och träningsprogram för att stänga igen ovan nämnda läckor och på så sätt förbättra medarbetarens fysiska förutsättningar för sitt arbete.

Fokus ligger sedan på att lära ut stretchingen och träningen så att den utförs korrekt.

Träningen för att optimera och förebygga kan ske på olika sätt:

 • Vid större problem erbjuder vi individuell träning för den anställde under ett överenskommet antal gånger, samt under överseende av en naprapat eller specialutbildad PT.
 • Vid mindre justeringar och ett fokus på allmän förbättring av rörelse och styrka rekommenderar vi gruppträning med fokus på yrkesgruppens specifika krav.
 • Vi kan även ta fram en video och länka via Youtube där de vanligaste övningarna ligger för nedladdning till den anställdes smartphone.

Finner vi anställda som har smärtor eller inskränkt rörlighet kan ytterligare behandlingar behövas från våra naprapater.

Hela projektet kan med fördel startas av en föreläsning som tar upp argument och fakta om samband mellan fysisk träning och fysiska arbeten.

Hälsoprofil med besök hos företagssköterska, samt läkarbesök med utvidgad provtagning enligt läkarordination.